نوع درگاه شارژر

Lightning

USB 3

Micro USB

USB 2

QC 2

USB C

QC 3