تعداد درگاه های خروجی

۱ درگاه

۲ درگاه

۳ درگاه

۴ درگاه