نوع درگاه خروجی

USB-C

QC 3

Lightning

QC 2

USB-2

USB-3